Skip to the content

Medlemsmøte om innskudd

Det har de siste årene blitt fremmet ulike synspunkter rundt behandlingen av medlemsinnskuddet, og hvilke rettigheter innehavere bør ha. Styret er av den oppfatning at det vil tjene klubben å ha en felles diskusjon om dette, med siktemål om å etablere en langsiktig praksis uten løpende diskusjoner. Styret inviterer derfor til medlemsmøte torsdag 15. september kl 18.00 på Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli. Registrering fra 17.30. Det understrekes at dette like mye er et møte for medlemmer uten innskudd, som det er for innskuddseiere. Påmelding i Golfbox – av hensyn til vurdering av møteromskapasitet.

Ved etablering av klubben måtte alle som ønsket å bli medlem betale et innskudd på kr 20 000 i tillegg til innmeldingsavgift og medlemskontingent. Dette var nødvendig for å finansiere bygging av banen. Det ble totalt betalt 1300 innskudd på til sammen kr 26 mill, og det ble utstedt innskuddsbevis som beskrev rettighetene med regler for omsetning og medlemskap.  I hovedsak ga innskuddet rett til å være medlem med fri spillerett i klubben forutsatt opptak som medlem på ordinær måte og betaling av full årlig medlemskontingent. I tillegg til innskuddsmedlemmene ble det lagt til rette for 200 juniormedlemmer som fikk full spillerett basert på kun medlemskontingent. Totalt var altså klubben opprinnelig tilrettelagt for 1500 medlemmer med spillerett.

I årene etter etablering var det mange innskuddseiere som ikke ble aktive golfere. Siden det ikke var etablert som en forpliktelse for eier av innskudd å være et fullverdig medlem med fri spillerett åpnet klubben for passivt medlemskap for disse som forble medlemmer i klubben, men betalte redusert kontingent uten rett til fritt spill. De måtte da betale greenfee om de ønsket å spille. Noen eiere av innskudd valgte også å gå helt ut av klubben, men beholdt sitt innskudd uten å delta i golfen. Noen av disse har etter hvert solgt sitt innskudd. Prisen har variert over tid og er nå nede i ca kr 3000.

En årsak til lav verdi av innskudd er at klubben i 2008 på grunn av mange passive medlemmer ikke fikk nok medlemsinntekter, og gikk med betydelige underskudd. Løsningen ble å tilby medlemskap med full spillerett til nye medlemmer uten innskudd. Disse betalte noe høyere kontingent enn innskuddsmedlemmene. Denne ordningen medførte økt medlemsmasse, med tilsvarende høyere inntekter. Status nå er at klubben har 685 voksne medlemmer uten innskudd, men med spillerett, som betaler full kontingent og 615 innskuddsmedlemmer med spillerett som har noe redusert kontingent. Med tillegg av juniorer er samlet medlemstall ca 1500 og klubben er fulltallig.

Styret har gjennom årene fått mange henvendelser om innskuddets stilling. Det har også vært forsøkt tiltak for å styrke innskuddets stilling, uten at det har hatt en positiv effekt i form av flere fullt betalende innskuddsmedlemmer. Ettersom antall medlemmer uten innskudd har økt og nå utgjør 53% er det naturlig at klubben nå tar stilling til hvordan innskuddet bør innrettes på sikt, hvor golfklubbens utvikling og driftsgrunnlag bør stå i fokus. Målet er å skape en rettferdig struktur for alle medlemmer som sikrer klubben en stabil medlemsmasse og en trygg fremtid. 

I forkant av medlemsmøtet vil vi sende ut mer detaljert faktainformasjon om hvordan ovennevnte forhold har utviklet seg gjennom de 20 årene som har gått siden golfbanen åpnet.

Vi håper så mange som mulig vil sette av tid til medlemsmøtet den 15. september fra kl 18.00.  Dette vil være første trinn i en prosess som vi håper kan lede frem til en varig løsning som selvsagt må vedtas på et fremtidig årsmøte.

God sommer!

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Fana Golfklubb